De Eburon

Voor een integrale benadering van complexe

begeleidingstrajecten.

De Eburon is een organisatie met een evenwichtig begeleidingsaanbod voor jongeren en jong volwassenen. Voornamelijk voor personen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis en/of een psychische aandoening, maar de nadruk wordt bij aanvang in het algemeen gelegd bij de psychische druk en probleemgedrag in relatie tot de actuele situatie. Wij gaan, in het geval van een hulpvraag, uit van een situatie die ofwel onwenselijk is en waarin wordt gevraagd om begeleiding met verandering als doelstelling, ofwel een situatie die bedreigd wordt en waar gevraagd wordt om begeleiding tot behoudt van de situatie.

Wij bieden in deze gevallen langdurige, persoonsgerichte en integrale begeleidingstrajecten gericht op de wensen en mogelijkheden van de hulpvrager. Dit betekent dat wij uitgaan van een meerdimensionale benadering van de persoon en zijn/ haar situatie. Deze brede aanpak is gericht op het wegnemen van hindernissen en het creëren van rust en stabiliteit, het bieden van inzicht, het aanleren van vaardigheden en het scheppen van voorwaarden voor duurzame ontwikkeling. Wij gaan hierbij uit van een intrinsieke motivatie van de hulpvrager (vanuit jezelf) en een maximale inspanningsverplichting.

 

Wie zijn wij?

De Eburon is een kleinschalige en particuliere organisatie. Het initiatief hiervoor werd in 2006 door mij, Theo Smeulders, genomen. Hierin werd ik bijgestaan door mijn partner Anke Smeulders – Berendsen, toen nog werkzaam bij een grote zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap. Beiden hebben wij een achtergrond in de reguliere zorgsector en in maatschappelijke functies. Wij hebben twee kinderen; op 21 augustus 2006 is onze dochter Ayse geboren en op 14 november 2007 onze zoon Tarik.

Beiden hebben wij jarenlange ervaring in diverse facetten van zorg en begeleiding. Daarnaast heb ik, Theo, een technische achtergrond als gediplomeerd elektrotechnicus. In 1997 heb ik het roer omgegooid en ben ik vervolgens afgestudeerd in Sociaal Cultureel Werk (SCW) en de Agogiek (HBO – Cultureel Maatschappelijke Vorming. Werkervaring heb ik opgedaan bij stichting Diagonaal uit Oss, stichting De Twern uit Tilburg en maatschappelijk werk Dommelregio uit Valkenswaard in de functie van jongerenopbouw-werker. In de functie van woonbegeleider en persoonlijk begeleider heb ik ervaring opgedaan bij het OCB (Orthopedagogisch Centrum Breda).

In deze periode heb ik mij toegelegd op de begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking en/ of een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Als Agoog ben ik geregistreerd in het beroepsregister van het BAMw; Kamer van Agogen.

Anke heeft circa tien jaar bij een grote VG (voor verstandelijk gehandicapten) instelling in Haaren gewerkt. Zij is gediplomeerd Z-verpleegkundige en heeft veel ervaring opgedaan met klinische en psychische ziektebeelden en zich gespecialiseerd op het gebied van autisme en aanverwante spectrum stoornissen. Zij heeft voornamelijk op leefgroepen gewerkt. Hier heeft zij verschillende functies vervuld, waaronder die van persoonlijk begeleider. Dit voor zowel jeugdigen als volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke handicap. Tussentijds heeft zij zich georiënteerd op dagbesteding en de laatste jaren werkte zij als coördinerend begeleider, waarbij ze sturing en inhoudelijke begeleiding heeft geboden aan zorgteams. Vanaf 2009 is Anke ook meer betrokken bij de fysieke begeleiding van jongeren op De Eburon.

 

Begeleidingsvormen

Arbeidstoeleiding/ Dagbesteding

Waarbij de nadruk ligt op persoonlijke vorming, beroepsoriëntatie, het aanleren van arbeidsvaardigheden en het einddoel bij arbeidsintegratie. Hiervan kan momenteel van maandag t/m vrijdag gebruik gemaakt worden volgens gangbare werktijden. Een deeltijd invulling kan gemaakt worden met een minimum van twee dagen per week.

Woonbegeleiding

gericht op zelfstandigheid in wonen en alle aspecten die daarbij komen kijken, onder verdeeld in acht leefgebieden. Deze module vindt plaats in woningen die in eigendom/ beheer zijn van De Eburon, waarvan gebruik gemaakt kan worden gedurende het begeleidingstraject op De Eburon. Hiervan kan zeven dagen per week, 24 uur per dag gebruik gemaakt worden. Er wordt altijd een volledig programma gevolgd, gedurende de eerste fase van deze training. Woonbegeleiding wordt heel expliciet, enkel geboden in een arrangement met arbeidstoeleiding of dagbesteding.

Ambulante begeleiding

is net als bij de module woonbegeleiding gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het verschil zit in het feit dat men hier in een meer permanente huisvesting, zelf verantwoordelijk is voor de woning. Ook staat deze module los van dagbesteding/ arbeidstoeleiding en is hier de werkwijze en intensiteit bespreekbaar. Voor De Eburon zijn haar visie en de hulpvraag leidend. Afspraken hierover worden na gezamenlijk overleg vastgelegd.

Activiteiten

Alle activiteiten van De Eburon zijn gericht op begeleiding. Begeleiding heeft als doel om invulling te geven aan een individueel gevoel van welzijn en een passend toekomstperspectief voor zowel het individu als omgeving. Begeleiding wordt grotendeels geboden aan de hand van activiteiten, die zorgen voor interactie tussen deelnemers en tussen deelnemers en begeleiding. Deze activiteiten op zich hebben verschillende uitgangspunten, maar altijd gericht op het aanleren van vaardigheden enerzijds en het verwerven van inzicht anderzijds. De activiteiten beslaan een vijftal domeinen;

Arbeid

Op het leer-/ werkbedrijf zijn tal van werkzaamheden gericht op de exploitatie van onder andere landschapscamping & landschapsakker. Daarnaast zijn er het jaar rond werkzaamheden te doen. Dit betreft voornamelijk onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin van het woord, dus schilderen, timmeren, metaalbewerking, snoeien, grondbewerking, verzorging van het vee et cetera. Deze werkzaamheden sluiten veelal aan bij het leerproces en bieden een reëel arbeidsperspectief.

Educatie & vorming

Vaak is er sprake van een achterstand in met name taal- en rekenvaardigheden, maar ook op het gebied van maatschappijoriëntatie. Hier probeert De Eburon met alle beschikbare middelen in bij te schaven. Vormende activiteiten zijn divers en veelal gericht op inzicht en zelfreflectie.

Kunst & cultuur

Activiteiten op dit terrein leren jongeren breder te kijken naar de wereld om zich heen. Dit bevorderd expressie en laat de drang tot compensatiegedrag afnemen. Tevens leiden deze tot ontwikkeling van het inlevingsvermogen.

Sport & spel

Is gericht op de fysieke gezondheid van jongeren, maar doet ook een beroep op sociale vaardigheden. Het leerdoel is invulling te kunnen geven aan vrije tijd. Dit is een essentiële factor voor de duurzaamheid van ontwikkeling en het leerrendement.

Maatschappelijke oriëntatie

Mensen vervullen ook een maatschappelijke rol. Om jongeren deze rol te laten vervullen, dienen zij eerst tot inzicht te komen dat zij onderdeel uitmaken van de maatschappij en daarin participeren. Vervolgens is het belangrijk te ontdekken hoe zij zich tot de maatschappij verhouden. Elke beleving staat in verhouding tot………, en het spiegelbeeld is vaak de maatschappij. Door middel van vrije gesprekken en activiteiten wordt dit abstracte uitgangspunt vertaald.